Aktualne informacje o pomocy dla rolników

Wszystkie niezbędne informacje o możliwych formach pomocy dla rolników są zawarte na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wsparcie-rolnicy .

Na stronie tej można odnaleźć informacje, kto i na jakich zasadach może skorzystać z oferowanego wsparcia, a także gdzie należy złożyć odpowiednie wnioski.  Po wybraniu odpowiedniego rodzaju wsparcia, należy wybrać opcję „dowiedz się więcej”, a następnie zapoznać się z zamieszczonymi tam informacjami.

Ponadto, na stronie

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/najwazniejsze-zmiany-dla-beneficjentowwnioskodawcow-arimr-w-czasie-epidemii.html Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła informacje o ułatwieniach dla wnioskodawców i beneficjentów PROW 2014-2020.

W szczególności, w przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem

SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, Agencja przywróci ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż 60 dni po ustaniu tych przyczyn.

Jeśli natomiast beneficjent, w związku z wprowadzonym stanem epidemii, nie spełni warunków wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną, beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te zobowiązania w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem lub podmiotem, który przyznał tę pomoc lub pomoc techniczną.

Na stronie internetowej ARIMR publikowane są także ogłoszenia o wydłużeniu terminów składania wniosków na określone wsparcie.

Informacje z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

– Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

– Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. dotyczy rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, w tym podlegających temu ubezpieczeniu na wniosek i tych za których składka ta jest należna w podwójnej wysokości w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu współpracy przy prowadzeniu tej działalności.

– Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. jest ustawowe, oznacza to, że przysługuje ono bez konieczności składania wniosków w tej sprawie.

Nowo wprowadzone przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, a także zdrowotne (o ile rolnik jest zobowiązany do ich opłacania). Składki te rolnik zobowiązany jest do opłacenia w wysokości i terminie określonym zgodnie z otrzymanym nakazem płatniczym.

 

95731051 1504531666392089 2992540569684672512 o

Ważne informacje dla rolników w związku z koronawirusem


Rolnicy, wykonujący prace polowe powinni obserwować swój stan zdrowia i w przypadku wystąpienia symptomów Covid-19 postępować zgodnie z zaleceniami:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa Więcej informacji dotyczących prawidłowych zachowań: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/ Kwarantanna Rolnik pozostający w kwarantannie jest osobą zdrową mającą potencjalny kontakt z osobą chorą. Jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia,

może wykonywać prace w swoim gospodarstwie. Nie może jednakże opuszczać terenu gospodarstwa i mieć kontaktu z innymi osobami. Należy zachować

wysoki poziom higieny (mycie rąk, dezynfekcja rąk i powierzchni etc). Dopuszczalne jest prowadzenie na terenie gospodarstwa prac polowych i

zajmowanie się inwentarzem, jednakże zalecane jest stosowanie maseczki. W przypadku wystąpienia objawów COVID-19, czynności te nie mogą być wykonywane. Dystans społeczny i środki ochrony osobistej Wszystkich, a więc również rolników, obowiązują przepisy dotyczące dystansu społecznego, w tym konieczność utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości

między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (poza rodzicami z dziećmi wymagającymi opieki, czyli do 13 roku życia i osobami niepełnosprawnymi lub

niemogącymi się samodzielnie poruszać i ich opiekunów). Aktualnie zakaz przemieszczania się na terytorium RP nie dotyczy przemieszczania się danej osoby w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych; pozarolniczej działalności gospodarczej; prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym; lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie

rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt lub zakupu towarów i usług z tym związanych. Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym, czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu. Jednak, gdy działalność rolnika wymaga uczestnictwa innych osób niż domownicy (np. sortowanie, obieranie, krojenie warzyw/owoców), stanowiska pracy poszczególnych

osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie można zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów, gdy zbyt małe są odległości pomiędzy

stanowiskami pracy, na linii produkcyjnej, wówczas pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii, a więc przede wszystkim maseczki. Bardzo ważne jest prawidłowe noszenie, zakładanie i zdejmowanie maseczek i rękawiczek, dlatego zachęcamy do zapoznania się z informacjami, jak prawidłowo to zrobić na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ W przypadku stosowania rękawiczek, powinny być one zmieniane często, szczególnie po wszelkich czynnościach nie związanych z żywnością, przykładowo – ręczne otwieranie/zamykanie drzwi,

wyrzucanie śmieci. Stosowanie rękawiczek może być dobrym środowiskiem dla rozwoju drobnoustrojów na powierzchni rąk, więc po zdjęciu rękawiczek ręce muszą być zawsze umyte.

Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. Używanie rękawiczek nie może zastąpić mycia rąk. Higiena produkcji rolnej Przedsiębiorców branży spożywczej w UE w tym rolników obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny żywności, a ich wdrażanie podlega kontrolom urzędowym.

Wymagania higieniczne wdrożone przez podmioty działające na rynku spożywczym, w tym również producentów rolnych mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu

żywności przez jakiekolwiek patogeny, a zatem będą również miały na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności przez wirus odpowiedzialny za COVID-19. Rolnicy powinni uczestniczyć jak najczęściej w dostępnych szkoleniach z zakresu higieny i bezpieczeństwa żywności. Bardzo ważne jest zapewnienie wszystkim osobom zaangażowanym z prace polowe dostępu do toalet, wody i środków do mycia i dezynfekcji rąk. Więcej informacji dot. obowiązków w zakresie higieny produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego można znaleźć na stronie: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/normy-i-prawo/informacja-dla-plantatorow-i-punktow-skupu-owocow-i-warzyw/ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował w dniu 9 marca 2020 r. stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność

może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2. W związku z obecną sytuacją dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem oraz wątpliwościami konsumentów i przedsiębiorców, dotyczącymi bezpieczeństwa żywności,

w szczególności żywności nieopakowanej, w tym warzyw i owoców na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć pytania i odpowiedzi w tym zakresie:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/ Wszelkie aktualne informacje znajdują się również na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

1 % podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego,
KRS 000 00 54 394
Związek Śląskich Rolników
Uprzejmie prosimy o przekazanie 1% podatku.

 

naklejka