VAT w rolnictwie - szkolenie

                          

                                      

             1

 

 

 

DZIAŁALNOŚC ROLNICZA

ROLNICY OPODATKOWANI PODATKIEM VAT

 

Działalność rolnicza – definicja

 

       produkcja roślinna i zwierzęca (w tym produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folią, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownicza, chów, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowla ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach    i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych                           i laboratoryjnych, chów i hodowla dżdżownic, entomofagów                      i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowla innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym),

       sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), świadczenie usług rolniczych.

 

Usługi rolnicze – definicja

 

Usługi rolnicze to usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług oznaczone symbolem:

       PKWiU 01.6 „usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt” z wyłączeniem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich,

       PKWiU 77.31.10.0 „wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi”.

 

Zwolnienie z VAT – rolnik ryczałtowy

 

Rolnik ryczałtowy – to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ułatwienia w zakresie podatku VAT:

       fakturę VAT wystawia nabywca towarów – faktura VAT RR;

       nabywca dolicza do wynegocjowanej ceny netto 7% VAT     i  wypłaca go rolnikowi (zryczałtowany zwrot podatku),

       rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku prowadzenia żadnych ewidencji VAT,

       rolnik ryczałtowy nie składa deklaracji VAT,

       rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku rejestrowania się jako    podatnik VAT czy rolnik ryczałtowy (brak rejestracji     oznacza, że jest rolnikiem ryczałtowym).

Ujemną stroną rozliczeń rolnika ryczałtowego jest brak prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie zakupionych towarów i usług.

Obowiązki w zakresie podatku VAT:

       zamieszczanie w fakturach VAT RR oświadczenia:

  
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym  od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”,

        przechowywanie faktur VAT RR przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym wystawiono fakturę.

 

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT

 

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, może zrezygnować ze  zwolnienia z VAT pod warunkiem dokonania

zgłoszenia rejestracyjnego

jako podatnika czynnego VAT.

 

Uprawnienia i obowiązki podatnika VAT

 

Uprawnienia podatnika VAT:

       możliwość pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług, w zakresie w jakim towary te i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Obowiązki podatnika VAT:

       opodatkowanie dostaw towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami,

        wystawianie faktur VAT,

        prowadzenie ewidencji dostaw i nabyć VAT w formie elektronicznej,

        składanie okresowych (miesięcznych/kwartalnych)  deklaracji VAT,

       składanie plików JPK-VAT za okresy miesięczne,

        terminowe wpłacanie podatku.

 

Powrót do zwolnienia z VAT

 

Rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia od podatku i w konsekwencji stał się czynnym podatnikiem VAT, może po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym zrezygnował z tego prawa, ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

 

 
 

Rolnicy opodatkowani podatkiem VAT

- najczęściej popełniane błędy

 

 

 

 

 

Skuteczność rezygnacji ze zwolnienia z VAT

 

       brak możliwości łączenia statusu rolnika ryczałtowego i podatnika VAT,

       rezygnacja ze zwolnienia z VAT dla usług rolniczych oznacza obowiązek opodatkowania całości działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT,

       gospodarstwo rolne prowadzone przez małżonków – we wspólnym gospodarstwie rolnym może być tylko jeden podatnik.

 

Zaniżanie przychodów z działalności rolniczej

 

Niedopełnienie obowiązku:

        wystawiania i ewidencjonowania faktur na rzecz innych podatników z tytułu sprzedaży towarów i świadczenia usług, w tym w szczególności z tytułu świadczenia usług rolniczych,

       ewidencjonowania i wykazywania w deklaracjach każdej dostawy towarów i świadczenia usług, w tym również nieudokumentowanej fakturami VAT.

 

Podmioty powiązane – zawyżanie kosztów

 

1. Powiązania rodzinne, np. małżeństwo rolnika ryczałtowego i rolnika VAT:

       Mąż (rolnik-podatnik VAT) w kosztach wykazuje zakup nawozów, paliwa, nasion itp. związanych z uprawami żony (rolnika ryczałtowego) i ponadto odlicza VAT naliczony (7%) przy zakupie plonów od żony.

       Pod jednym adresem rejestruje się kilku rolników VAT,
a gospodarstwa rolne prowadzą tam także rolnicy ryczałtowi – brak dokładnego wskazania co należy do którego rolnika, gdzie są przechowywane plony itp.

2. Powiązania kapitałowe – grupy producentów rolnych, spółki cywilne i spółki prawa handlowego rolników:

       stosowanie cen sprzedaży odbiegających od cen rynkowych, problem rozdzielenia zakupów pozostałych służących czynnościom opodatkowanym podmiotów powiązanych.

 

Nabywanie paliwa nieznanego pochodzenia

 

Stwierdzane są przypadki zakupu oleju napędowego (lub opałowego) od fikcyjnych podmiotów, które oferują sprzedaż np. za pomocą wiadomości tekstowych (SMS), nieznane z miejsca prowadzenia działalności, dokonujące dostawy bezpośrednio do gospodarstwa, żądające zapłaty gotówką.

Są to najczęściej spółki z o.o. zarejestrowane w wirtualnych biurach w dużych miastach. Faktury dotyczą jednorazowych zakupów nawet kilkunastu tysięcy litrów oleju.

Na podstawie faktur zakupu paliwa rolnicy, oprócz zwrotu VAT, otrzymują również od gminy zwrot podatku akcyzowego

 

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

 

Rolnicy dokonują wewnątrzwspólnotowych dostaw płodów rolnych. Są to bardzo duże ilości towarów, które wywożą własnym transportem stwierdzając, że w jednym dniu kilka razy przekraczali granicę. Płatność następuje w formie gotówkowej. Nie wszystkie zakupy są deklarowane przez nabywców.

U rolników dokonujących WDT bardzo często dochodowość określana jest na bardzo wysokim poziomie (prawie 100%), który nie jest w rzeczywistości możliwy do osiągnięcia.

WDT dotyczy również środków trwałych.

 

Usługi rolnicze a VAT

 

Podatnicy prowadzący działalność w tym zakresie de facto nie rezygnują ze statusu rolnika ryczałtowego.

Przychody z gospodarstwa nie są opodatkowane, ale maszyny rolnicze są wykorzystywane również do własnego gospodarstwa.

Zdarzają się liczne przypadki nie wykazywania świadczenia usług rolniczych i nie zgłaszania działalności gospodarczej w tym zakresie. O świadczeniu takich usług świadczy np. duża ilość przepracowanych roboczogodzin maszyn rolniczych, nabycia oleju napędowego.

 

Dzierżawa gruntów rolnych –
zapłata w naturze

 

       brak opodatkowania płodów rolnych wydanych w zamian za dzierżawę gruntów rolnych,

       odliczanie podatku naliczonego z tytułu poniesionych nakładów na grunty rolne (zakup środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego, itp.), wydzierżawionych następnie innym podmiotom (dzierżawa gruntów ornych zwolniona z VAT) – brak korekty podatku naliczonego.

 

Legalność zatrudniania pracowników

 

Rolnicy często nie realizują swoich obowiązków jako płatnicy podatku dochodowego z tytułu zatrudnienia pracowników, w tym składania deklaracji i odprowadzania podatku należnego pomimo, iż zatrudniają pracowników, a rodzaj, sposób oraz rozmiary prowadzonej działalności rolniczej wskazują jednoznacznie na konieczność takiego zatrudnienia

 

Powrót do zwolnienia z VAT – brak korekty podatku naliczonego

 

W przypadku powrotu przez rolnika do zwolnienia Z VAT nie są dokonywane korekty podatku wcześniej odliczonego z tytułu nabyć składników majątku, zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji o wartości początkowej powyżej 15.000zł oraz nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów, wyposażenia i towarów niewykorzystanych do czynności opodatkowanych.

 

 

Dochody a wydatki

 

Analiza dochodów i wydatków rolników wskazuje w wielu przypadkach na dokonywanie przez nich wydatków nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

 

 
 

ul. Cementowa 6

45-358 Opole

tel.: +48 77 442 36 31 do 34

Fax. :+48 77 442 36 41

www.opolskie.kas.gov.pl

 

 

 

L

.

 

Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi
„e-składka KRUS”. Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.

 

E-składka KRUS przeznaczona jest dla użytkowników Portalu dla Rolników eKRUS, którzy bezpiecznie, wygodnie i szybko mogą zrealizować płatności w systemie Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są w systemie automatycznie, dzięki czemu spada ryzyko popełnienia błędu możliwego przy ręcznym uzupełnianiu danych do przelewu bankowego. Paybynet KIR przesyła środki bezpośrednio z konta bankowego płatnika na wskazane konto bankowe KRUS.

 

Poprzez usługę Paybynet KIR rolnicy do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału dokonują jednej płatności, którą KRUS rozksięgowuje odpowiednio na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Dodatkowo rolnicy mają możliwość opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz uregulowanie ewentualnego zadłużenia.

 

Już od jakiegoś czasu, dzięki Portalowi eKRUS, rolnicy mogą sprawdzić przebieg historii ubezpieczenia, bieżącą wysokość składek. Zdalny dostęp do Portalu daje również osobom ubezpieczonym dostęp do informacji o zbliżających się terminach płatności, a także do ich danych ewidencyjnych.

 

Uruchomienie płatności internetowych to ważny etap w rozszerzeniu pakietu usług on-line zarówno dla ubezpieczonych w KRUS, jak i dla samej instytucji, bo pozwala odejść od drukowania i wysyłania kosztownych i pracochłonnych blankietów papierowych.

 

Liczba banków współpracujących z KIR stale się zwiększa, dlatego też Kasa zachęca do zapoznania z ich aktualną listą na stronie: http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/.

 

Kasa z tytułu płatności on-line nie pobiera żadnych opłat. Do kwoty przelewu doliczona zostaje jedynie prowizja na rzecz operatora systemu Paybynet – Krajowej Izby Rozliczeniowej, w wysokości 59 gr. Wysokość prowizji jest stała i niezależna od wysokości kwoty dokonywanej płatności.

 

Dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa dokonywanych płatności, KRUS przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z swojego konta ubezpieczeniowego, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do poprawnego działania usługi na Portalu eKRUS, prosi o przekazywanie informacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz niedokonywanie płatności do czasu wyjaśnienia problemu.

 

Więcej informacji na temat e-składki i funkcjonowania portalu eKRUS można znaleźć na stronie
www.ekrus.gov.pl.

 

Źródło: www.krus.gov.pl

     

Nowe prawo wodne.....

Nowe prawo wodne – dużo obowiązków i wysokie kary dla rolników

  

                             aaaaaaa

Nawet 3 tys. złotych kary za złe przechowywanie obornika, czy 2 tys. złotych za złe stosowanie nawozów. To sankcje, jakie nakłada na rolników nowe Prawo wodne, które wkrótce wejdzie w życie. W środę, 2 sierpnia Prezydent podpisał nowelizację tej ustawy. Jakie obowiązki nowe prawo wodne nakłada na rolników?

Przede wszystkim na terenie całej Polski zostanie opracowany i wdrożony program działań zmniejszający zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, czyli w skrócie mówiąc, cała Polska będzie obszarem OSN.

Ustawa już teraz określa, jakie obowiązki będą ciążyły na rolnikach w ramach programu, chociaż dokładne szczegóły mają być podane w programie działań, który ma opracować resort odpowiedzialny za gospodarowanie wodami w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program działań OSN ma określić ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, w tym sposoby i warunki nawożenia na glebach zamarzniętych czy podmokłych, znajdujących się w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu.


Nawet do 2 tys. zł kary może zapłacić rolnik za złe stosowanie nawozów


Dokument ma też określać terminy, w których jest dozwolone stosowanie nawozów oraz ma być określona maksymalna dawka nawozu na 1 ha. Chociaż to nie jest jeszcze pewne, wiele wskazuje na to, że po zmianach nawóz będzie można stosować tylko w ciągu 6 miesięcy. Natomiast nowa ustawa już przewiduje, że zastosowana w ciągu roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie może przekroczyć 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Zastosowanie większej dawki niż 170 kg azotu na 1 ha będzie możliwe jedynie po uwzględnieniu odpowiednio długich okresów wegetacji, dla upraw o wysokim pobraniu azotu, przy wysokich opadach oraz dla gleb o wysokiej zdolności denitryfikacji. Ale takie wyjątki zostaną określone przez resort rolnictwa, o ile wcześniej polski rząd uzyska zgodę na to od Komisji Europejskiej.

Program działań OSN określi także warunki, na jakich rolnicy będą mogli przechowywać odchody zwierzęce, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń́ do ich przechowywania oraz wyznaczy sposób obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych.

W praktyce oznacza to konieczność wybudowania lub zmodernizowania płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę według standardów określonych w programie. A warto dodać, że szacunkowy koszt takiej inwestycji dla gospodarstwa, które hoduje 30 krów lub 220 warchlaków (ok. 30 DJP) wyniesie od 20 tys. zł do 23 tys. zł. W mniejszych gospodarstwach z inwentarzem na 10 DJP taka modernizacja może oznaczać wydatek około 7 tys. złotych.

Program działań OSN ma także regulować planowanie prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych rodzajów upraw, sposoby na obliczanie maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie oraz określi listy upraw intensywnych. Program działań OSN ma ostatecznie przyjąć rząd. Ale na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Za to już teraz wiadomo, jakie kary będą groziły rolnikowi za naruszenie norm określonych przez Program. I tak za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami będzie groziła kara maksymalnie do 3 tys. zł. Za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami programu kara wyniesie do 2 tys. zł. Z kolei za brak planu nawożenia azotem lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji programu działań rolnik może spodziewać się kary do 500 złotych.

O tym, czy na dane gospodarstwo nałożyć karę czy może wezwać je do naprawienia uchybień, mają decydować pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska, którzy będą mogli kontrolować każde gospodarstwo pod kątem stosowania programu działań OSN. Warto tutaj nadmienić, że inspektorzy będą mieli prawo w pełni korzystać z danych o gospodarstwie, jakie już posiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowe Prawo wodne reguluje także górne stawki opłat za pobór wód do celów rolniczych. Na zaopatrzenie w wodę̨ zwierząt gospodarskich opłata maksymalna będzie wynosić 0,15 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych. Natomiast za wodę wykorzystywaną do nawadniania gruntów rolnik zapłaci maksymalnie 0,05 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych.

Niemal wszystkie przepisy nowego Prawa wodnego mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r, w tym nowe maksymalne stawki za wykorzystywanie wody do celów rolniczych.

Jednak przepisy dotyczące rolników, w tym te o programie działań OSN i kary za nieprzestrzeganie programu mają wejść już następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw. A to oznacza, że nowe obowiązki zostaną nałożone na rolników już w pierwszej połowie sierpnia 2017 roku.

 

Źródło: 

 

 

Dopłaty do materiału siewnego w kategorii KWALIFIKOWANE

 

                          material-siewny

 

Stawki dopłat do materiału siewnego

 
 

W dniu 26 października 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 (Dz. U. poz. 1997).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

1) 92,45 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;

2) 147,90 zł – w przypadku roślin strączkowych;

3) 462,25 zł – w przypadku ziemniaków.