• img
  Zadzwoń do nas! +48 503 861 876
 • img
  Wyślij wiadomość

§1

NAZWA I SIEDZIBA

Związek nosi nazwę Związek Śląskich Rolników/ Verband Schlesischer Bauern i swoim obszarem działania obejmuje Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Biuro Związku znajduje się na tym obszarze, a jego siedzibę wyznacza Zarząd. Aktualna siedziba znajduje się w Opolu.

Związek zarejestrowany jest jako Związek Śląskich Rolników/ Verband  Schlesischer Bauern i posiada osobowość prawną. Rokiem gospodarczym jest rok kalendarzowy.

Związek ma swoje godło związku, znak i własną flagę.

Pieczęć, papier firmowy z nagłówkiem i inne znaki charakterystyczne ma w języku polskim i niemieckim.

§2

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Związku jest:

 • przedstawicielstwo interesów w kraju i za granicą w celu polepszania sytuacji gospodarczej członków Związku.
 • Promowanie gospodarstw rolnych swoich członków, oraz podwyższanie i zapewnianie opłacalności tych gospodarstw w możliwie najszerszym zakresie.

Cele te realizuje poprzez:

 • organizację doradztwa w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw i doradztwa ogólnego dla członków
 • przekazywanie wyników badań i doświadczeń z dziedziny nauki, gospodarki i praktyki
 • działalność informacyjną, wydawniczą i radiową, zwłaszcza z dziedziny tematyki rolniczej, rozpowszechnienie czasopism i książek specjalistycznych
 • organizowanie kształcenia i dokształcania w kraju i za granicą dla mieszkańców obszarów wiejskich
 • organizowanie pokazów polowych, seminariów specjalistycznych, odczytów
 • organizowanie bibliotek specjalistycznych
 • organizowanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami rolniczymi
 • organizowanie i promowanie punktów usługowych w celu zaopatrywania się w środki produkcji i zbytu produktów pochodzących z gospodarstw swoich członków

–   wprowadzanie nowych technik, pomnażanie ziarna siewnego (sadzeniaków) i ulepszanie hodowli zwierząt

 • organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
 • organizowanie i przeprowadzanie targów i wystaw rolnych w kraju i za granicą
 • członkostwo w innych organizacjach, związkach, zrzeszeniach lub stowarzyszeniach, o ile odpowiadają interesom członków i dążą do rozwinięcia zjednoczonej Europy.
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska
 • działalność na rzecz kultury, krajoznawstwa i zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich
 • promocja przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób mieszkających na wsi
 • inspirowanie tworzenia i zmiany norm prawnych dotyczących działalności w zakresie rolnictwa i działów gospodarski związanych z obszarami wiejskimi
 • budowa pozytywnego wizerunku rolnika i mieszkańca obszarów wiejskich
 • ochrona i promocja zdrowia ludności wiejskiej
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkających na wsi
 • wyrównywanie szans społecznych osób mieszkających na wsi

§3

CZŁONKOWSTWO

Członkostwo dzieli się na zwyczajne i honorowe.

Członkiem Związku może być każdy rolnik z terenu objętym działalnością Związku, członkami wspierającymi mogą być osoby zamieszkałe w kraju i za granicą.

Członkostwo jest dobrowolne i wymagane jest oświadczenie o wstąpieniu do Związku.

O przyjęciu decyduje Zarząd.

Członkami zwyczajnymi mogą być także:

 • młodzi rolnicy bez własnego gospodarstwa
 • małżonkowie i dzieci właścicieli gospodarstw
 • renciści i emeryci ze strefy rolniczej

Członkami honorowymi Związku mogą zostać osoby, które wydatnie przyczyniły się do rozwoju Związku.

O nadaniu tytułu honorowego członka Związku decyduje Walne Zgromadzenie.

Ustanie członkostwa następuje poprzez pisemne oświadczenie o wystąpieniu, przez śmierć lub wykluczenie członka z ważnych przyczyn.

Dopuszcza się wystąpienie ze Związku tylko z końcem roku gospodarczego.

O wykluczeniu członka z ważnych przyczyn decyduje Zarząd po wysłuchaniu członka.

Do ważnych przyczyn zalicza się zwłaszcza:

 • nie opłacanie składek przez okres co najmniej 12 miesięcy
 • niezdolność do kontaktów z władzami i członkami Związku
 • działalność na szkodę Związku.

Wykluczony członek nie ma prawa do majątku lub części majątku Związku, nie przysługuje mu też prawo do odszkodowania finansowego.

Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego walnego Zgromadzenia.

§4

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Każdy członek ma prawo do czynnego uczestnictwa w życiu Związku, jak również do partycypowania we wszystkich świadczeniach Związku. Członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybieranym.

Oprócz tego członek ma prawo:

 • być informowanym o wszystkich zdarzeniach w Związku
 • proponować delegatów i kandydatów do wyborów
 • uczestniczyć w imprezach specjalistycznych i imprezach kulturalnych
 • partycypować w zabiegach Związku zgodnie z ustalonymi warunkami
 • korzystać z pomocy udzielonej Związkowi przez osoby trzecie
 • korzystać z urządzeń do produkcji i zbytu produktów rolnych
 • przedstawiania propozycji.

Każdy członek ma obowiązek:

 • przestrzegania statutu
 • aktywnego współdziałania w Związku
 • opłacania w oznaczonym czasie składek ustalonych przez zebranie członków
 • energicznego wspierania wspólnych działań i interesów Związku.

§5

WŁADZE ZWIĄZKU

 1. Władzami Związku są:
 • Walne Zgromadzenie (delegatów)
 • Zarząd Główny
 • Komisja Rewizyjna
 1. W wypadku, gdy liczba członków przekroczy 300 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Delegaci do Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku wybierani są na szczeblu Rejonu w liczbie jednego na każdą rozpoczętą liczbę pięćdziesięciu członków Związku w danym Rejonie.

§6

WALNE ZGROMADZENIE

 1. Walne Zgromadzenie (Delegatów) jest najwyższym organem Związku i odbywa się przynajmniej raz w roku. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny Związku samodzielnie po zakończeniu roku gospodarczego lub z przyczyn, które Zarząd uzna za ważne. Poza tym Walne Zgromadzenie może być zwołane, jeśli pisemnie domaga się tego przynajmniej jedna trzecia członków Związku, podając przyczynę.
 2. Termin, miejsce i porządek dzienny ustala Zarząd i informuje pisemnie o tym delegatów przynajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli obecnych jest przynajmniej 50% delegatów, a w drugim terminie, wyznaczonym nie później niż po siedmiu dniach- niezależnie od liczby obecnych. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych delegatów, jeżeli statut nie przewiduje tego inaczej. W przypadku decyzji powodujących zmianę statutu wymagana jest większość dwóch trzecich obecnych delegatów.

Każdy delegat dysponuje jednym głosem w głosowaniu. Prawo głosu nie jest przekazywalne.

 1. Zadaniem Walnego Zgromadzenia jest zwłaszcza:
 • wybór członków Zarządu Głównego (z wyjątkiem przewodniczących zarządów rejonowych i komisji rewizyjnej) na okres czterech lat w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych. W razie kiedy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza drugie głosowanie, w którym wyboru dokonuje się zwykłą większością ważnie oddanych głosów.
 • zatwierdzenie rocznego planu budżetowego i rocznego planu pracy
 • przyjęcie sprawozdania rocznego
 • udzielenie absolutorium
 • przyjęcie sprawozdań Zarządu i zatwierdzenie decyzji Zarządu
 • przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • uchwalenie Statutu Związku oraz wprowadzenie zmian w jego treści
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku
 1. Z powziętych decyzji Walnego Zgromadzenia należy sporządzić protokół, który podpisuje protokolant i przewodniczący.

§7

ZARZĄD

 1. Organem kierującym Związku pomiędzy walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd Główny.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi 5 osób, w tym:
 • przewodniczący
 • jego zastępcy
 • skarbnik
 • sekretarz
 1. W pracach Zarządu Głównego biorą obligatoryjnie udział przewodniczący Zarządów Rejonowych z głosem decydującym.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka Zarządu Głównego z Zarządu w czasie trwania kadencji, na jego miejsce Zarząd powołuje innego członka Związku. Zmiany dokonane w tym trybie nie mogą przekraczać 1/3 liczby członków Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w określonych odstępach czasu, jednak przynajmniej cztery razy w roku. Przewodniczący zwołuje Zarząd częściej z ważnych przyczyn. Należy sporządzić odpowiednia notatki z uchwał Zarządu Głównego, które podpisuje przewodniczący.
 4. Zarząd jest odpowiedzialny za zarządzanie interesami Związku. W tym celu tworzy biuro obsługi Związku i zatrudnia w nim sekretarza lub kierownika.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • określenie wytycznych pracy Związku
 • kierowanie całokształtem działalności Związku
 • reprezentowanie Związku na zewnątrz i reprezentowanie interesów jego członków
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
 • dbanie o przestrzeganie statutu
 • w razie potrzeby wypracowanie wytycznych wewnętrznych, jak również odpowiedzialne i staranne zarządzanie finansami i majątkiem Związku.: dokumenty finansowe Związku podpisuje dwóch członków Zarządu, a w sprawach nie przekraczających czynności zwykłego zarządu Przewodniczący:
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych
 • powoływanie rejonów i określenie terenu ich działalności
 1. Członkowie organu zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§8

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Członków Komisji Rewizyjnej w ilości 3 osób wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Komisja rewizyjna jest kompetentna:
 • do sprawdzania działalności Związku
 • do sprawdzania finansów
 1. Członkowie organu kontroli lub nadzoru:

a.)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b.)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c.)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 • mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§9

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Jednostkami organizacyjnymi Związku są:
 • Rejony (składające się z co najmniej 50 członków zrzeszających się w kołach)
 1. W Walnym Zgromadzeniu Rejonu mogą brać udział wszyscy członkowie danego rejonu.
 2. Walne Zgromadzenie rejonu (Delegatów) wybiera Zarząd Rejonu, składający się z co najmniej 5 osób, w tym:
 • przewodniczącego
 • zastępcy
 • skarbnika
 • sekretarza

oraz Komisję Rewizyjną, składającą się z 3 osób:

 • przewodniczącego
 • zastępcy
 • sekretarza

§10

FUNDUSZ ZWIĄZKU/SKŁADKI

 1. Przychody Związku pochodzą ze składek członków, darowizn, dotacji właściwych organów administracji, dochodów i datków z innych źródeł z kraju i zagranicy. Te mogą być następujące :
 • od osób indywidualnych
 • od organizacji i urzędów
 • od spółek
 • od innych związków, jak również z zysków z działalności gospodarczej.

Roczną składkę członkowską ustalają delegaci Walnego Zgromadzenia. Składki są zbierane i wpłacane na szczeblu Rejonu. Termin określa Zarząd Główny.

Ze składek członkowskich:

 • 40% odprowadza się do Zarządu Głównego

W przypadku braku struktur niższych składki w całości zostają wpłacane do Zarządu Głównego

2.W działalności stowarzyszenia zabrania się:

a.)       udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, ww wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b.)       przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na    preferencyjnych warunkach,

c.)        wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego

d.)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie      organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach   innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Stowarzyszenie cały dochód ze swej działalności przeznacza na realizację celów statutowych.
 1. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 15.000 Euro.

§11

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

Decyzja o rozwiązaniu Związku może być podjęta tylko na zwołanym w tym celu nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym przypadku w głosowaniu wymagana jest większość trzech czwartych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy niezdolności podjęcia uchwały, na drugim zwołanym w tym celu- nie później niż po 7 dniach- Walnym Zgromadzeniu wystarcza zwykła większość obecnych delegatów.

W przypadku rozwiązania Związku Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o powołaniu komisji likwidacyjnej w ilości minimum 5 osób składającej się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i członków i rozdysponowaniu majątku Związku.

§12

ZMIANA STATUTU

1.Zmiany statutowe można uchwalać tylko większością dwóch trzecich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się ustawę- prawo o stowarzyszeniach oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Uchwalono na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w Kamieniu Śląskim dnia 17 maja 2023 roku.


Nasi

Partnerzy